Τίτλος Έργου: Παραγωγή βιοκαυσίμων από βιομηχανικά και γεωργικά προϊόντα και υποπροϊόντα (κωδικός Β-865).
Διάρκεια έργου: 2006-2009
Προϋπολογισμός: € 30.000
Χρηματοδότηση: Dracoil SA

Περισσότερα: Dracoil SA

Τίτλος Έργου: Κινητική αύξησης ελαιογόνων μικροοργανισμών και δυναμική βιοσύνθεσης πολυακόρεστων λιπαρών οξέων (PUFA) (κωδικός C-169).
Διάρκεια έργου: 2007-2010
Προϋπολογισμός: € 24.000
Χρηματοδότηση: Πανεπιστήμιο Πατρών

Περισσότερα: Κ. Καραθεοδωρής, Πανεπιστήμιο Πατρών

Τίτλος Έργου: Εκμετάλλευση της φυσικής μικροχλωρίδας του ελαιοκάρπου για την παραγωγή παρθένου ελαιολάδου υψηλών ποιοτικών προδιαγραφών (κωδικός B-836).
Διάρκεια έργου: 2006-2008
Προϋπολογισμός: € 320.000
Χρηματοδότηση: Υπουργείο Ανάπτυξης, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ»
ΕΡΓΟ: «ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕ ΠΡΟ-ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ - 2005»
Ανάδοχος εταιρία: ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΠΕΤΡΟΥ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ-ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Περισσότερα: ΓΓΕΤ/ΕΕ B-836

Τίτλος Έργου: Ανάπτυξη βιώσιμου και ολοκληρωμένου συστήματος παραγωγής βιοντήζελ από ενεργειακές καλλιέργειες και αξιοποίηση των παραπροϊόντων (ΒΙΟSIS) (κωδικός C-005).
Διάρκεια έργου: 2007-2008
Προϋπολογισμός: € 990.000
Χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG IIIA ΕΛΛΑΔΑ - ΙΤΑΛΙΑ 2000-2006
Υπεύθυνος Έργου: Καθηγητής Γεράσιμος Λυμπεράτος, Τμήμα Χημ. Μηχανικών Παν Πατρών.

Περισσότερα: INTERREG IIIA ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2000-2006

Τίτλος Έργου: Συσσώρευση ενεργειακών αποθεμάτων (λιπιδίων) σε κύτταρα ζυμών
Διάρκεια έργου: 2009-2010
Προϋπολογισμός: € 5.000
Χρηματοδότηση: Revoil SA

Περισσότερα: Revoil SA

Τίτλος Έργου: ΙΧΘΥΑSIS- Έρευνα σε μικρή και μεγάλη κλίμακα για την παραγωγή ιχθύων υψηλής βιολογικής και διαιτητικής αξίας
Διάρκεια έργου: 2010-2013
Προϋπολογισμός: € 810.000; Εργαστήριο Μικροβιολογίας € 60.000
Χρηματοδότηση: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, Ευρωπαϊκή Ένωση

Περισσότερα: ΓΓΕΤ/ΕΕ ΙΧΘΥΑSIS

Τίτλος Έργου: BIOREF- Ανάπτυξη βιοδιυλιστηρίου για την αξιοποίηση υπολειμμάτων παραγωγής βιοντήζελ προς βιοαποδομήσιμα πολυμερή και προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας.
Διάρκεια έργου: 2010-2013
Προϋπολογισμός: € 800.000; Εργαστήριο Μικροβιολογίας € 30.000
Χρηματοδότηση: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, Ευρωπαϊκή Ένωση

Περισσότερα: ΓΓΕΤ/ΕΕ BIOREF

Τίτλος Έργου: Βιοτεχνολογική επεξεργασία βιοαποβλήτων για την παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθεμένης αξίας
Διάρκεια έργου: 2010-2013
Προϋπολογισμός: € 15.000
Χρηματοδότηση: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας

Περισσότερα: ΓΓΕΤ/EE_Διακρατικό πρόγραμμα Ελλάδα - Τουρκία

Τίτλος Έργου: MicroOil- Έρευνα σε ελαιογόνους μικροοργανισμούς και ανάπτυξη νέων βιοτεχνολογικών διεργασιών
Διάρκεια έργου: 2012-2015
Προϋπολογισμός: € 280.000
Χρηματοδότηση: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, Ευρωπαϊκή Ένωση

Περισσότερα: ΓΓΕΤ/ΕΕ MicroOil

Τίτλος Έργου: Μικροβιακές μετατροπές υπολειμμάτων της γεωργο-βιομηχανίας σε βιοκαύσιμα και άλλα προϊόντα βιοτεχνολογικού ενδιαφέροντος 
Διάρκεια έργου: 2012-2014
Προϋπολογισμός: € 15.000
Χρηματοδότηση: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας

Περισσότερα: ΓΓΕΤ/EE_Διακρατικό πρόγραμμα Ελλάδα - Ουγγαρία

 

Τίτλος Έργου: Νέες βιοδιεργασίες παραγωγής μικροβιακών λιπιδίων χρησιμοποιώντας ακάθαρτη γλυκερόλη και κυτταρινούχα σάκχαρα 
Διάρκεια έργου: 2013-2015
Προϋπολογισμός: € 150.000
Χρηματοδότηση: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας και Ευρωπαϊκή ένωση

 

Περισσότερα: ΓΓΕΤ/ΕΕ_Διακρατικό πρόγραμμα Ελλάδα - Γερμανία

Τίτλος Έργου: Αξιοποίηση των θαλάσσιων φυκών ως συστατικών των ιχθυοτροφών για βελτίωση της παραγωγής και της ποιότητας των προϊόντων υδατοκαλλιέργειας
Διάρκεια έργου: 06/2016-10/2020
Προϋπολογισμός: € 25.100
Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης με Διαχειριστική τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ)

Περισσότερα: MARINALGAE4aqua

Τίτλος Έργου: Ερευνητική Υποδομή για την Αξιοποίηση Αποβλήτων και Αειφόρου Διαχείρισης Φυσικών Πόρων

Υποέργο κεντρικού πόλου Πανεπιστημίου Πατρών: "Βιοτεχνολογική αξιοποίηση αγροτοκτηνοτροφικών υπολειμμάτων για την παραγωγή βιοκαυσίμων και προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας"

Διάρκεια έργου: 2017-2020
Προϋπολογισμός: € 57.500
Χρηματοδότηση: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» ΕΣΠΑ 2014-2020 και «Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης»

Τίτλος Έργου: Απομόνωση μικροφυκών ενδημικών του Ιονίου πελάγους και αξιοποίησή τους για την παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας

Διάρκεια έργου: 2019 – 2022

Συνολικός Προϋπολογισμός: € 199.908,12

Προϋπολογισμός Πανεπιστημίου Πατρών: € 179.948,12

Χρηματοδότηση: «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» (ΕΠΑνΕΚ) Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ), Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ)

Περισσότερα: IonianAlgae

Τίτλος Έργου: "Βελτιστοποίηση της καλλιέργειας της ροδιάς στην Αχαΐα και ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων"

Διάρκεια έργου: 02/2019-02/2021
Προϋπολογισμός: € 40.000
Χρηματοδότηση: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Ελλάδος 2014-2020, ΕΣΠΑ 2014-2020 και «Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης»

Περισσότερα: Βελτιστοποίηση της καλλιέργειας της ροδιάς στην Αχαΐα και ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων

Τα cookies μας διευκολύνουν να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Με τη χρήση των υπηρεσιών μας επιτρέπετε να χρησιμοποιούμε cookies.