Τίτλος Έργου: Εκμετάλλευση της φυσικής μικροχλωρίδας του ελαιοκάρπου για την παραγωγή παρθένου ελαιολάδου υψηλών ποιοτικών προδιαγραφών (κωδικός B-836).
Διάρκεια έργου: 2006-2008
Προϋπολογισμός: € 320.000
Χρηματοδότηση: Υπουργείο Ανάπτυξης, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ»
ΕΡΓΟ: «ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕ ΠΡΟ-ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ - 2005»
Ανάδοχος εταιρία: ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΠΕΤΡΟΥ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ-ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Σύντομη περιγραφή του έργου

Αντικείμενο του έργου είναι η μελέτη της φυσικής μικροχλωρίδας του ελαιοκάρπου και ενζύμων μικροβιακής προέλευσης που συμμετέχουν στη βιογένεση του αρώματος του ελαιολάδου, καθώς και η επεξεργασία των υγρών απόβλητων των ελαιουργείων με γενετικά τροποποιημένους μικροοργανισμούς.
Στόχος του έργου είναι η βελτίωση της τεχνολογίας παραγωγής του ελαιολάδου και η παραγωγή νέου φυσικά βελτιωμένου προϊόντος κατόπιν ορθολογικής εκμετάλλευσης της φυσικής μικροχλωρίδας της πρώτης ύλης.
Κατά την διάρκεια του έργου θα απομονωθούν μικροοργανισμοί που αποτελούν την φυσική μικροχλωρίδα του ελαιοκάρπου και θα μελετηθεί το ενζυμικό τους οπλοστάσιο ώστε να εντοπισθούν αυτοί που παράγουν ένζυμα τα οποία συμμετέχουν στην παραγωγή αρώματος. Θα ακολουθήσει βιοχημική και μοριακή μελέτη των στελεχών που θα απομονωθούν. Για τα ένζυμα που εμφανίζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα μελετηθεί η σταθερότητα, η εξειδίκευση, οι συνθήκες δράσης και τα τελικά προϊόντα. Στην συνέχεια τα εν λόγω ένζυμα θα παραχθούν σε βιοαντιδραστήρα και θα αριστοποιηθούν οι συνθήκες παραγωγής και εκχύλισής τους. Τα ένζυμα αυτά θα προστεθούν στην ελαιομάζα κατά τη διάρκεια της μάλαξης με στόχο την παραγωγή ελαιολάδου υψηλών ποιοτικών προδιαγραφών. Επίσης, επιλεγμένοι μικροοργανισμοί θα χρησιμοποιούν για την αποδιοργάνωση του γαλακτώματος κατά τη μάλαξη της ελαιομάζας, με σκοπό την αποτελεσματική εκχύλιση.
Αναφορικά με την επεξεργασία των αποβλήτων, στελέχη της ζύμης Yarrowia lipolytica, θα καλλιεργηθούν σε βιοαντιδραστήρες και θα προστεθούν στις δεξαμενές που χρησιμοποιούνται από τη βιομηχανία για εξάτμιση των αποβλήτων. Στόχος θα είναι η απομάκρυνση του ελαίου των υγρών απόβλητων του ελαιουργείου έτσι ώστε να επιταχυνθεί η εξάτμισή τους.
Οι νέες τεχνολογίες, παραγωγής ελαιολάδου και απομάκρυνσης του ελαίου από τα απόβλητα θα εφαρμοστούν στις εγκαταστάσεις του ανάδοχου φορέα και θα γίνει η εκτίμηση του κόστους των διεργασιών.

Στόχοι της έρευνας

1) Παραγωγή ελαιολάδου με βελτιωμένα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά με τελικό αποτέλεσμα την αύξηση της ανταγωνιστικότητας του Ελληνικού ελαιολάδου.
2) Ταχύτερη εξάτμιση των υγρών αποβλήτων του ελαιουργείου.

Τα cookies μας διευκολύνουν να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Με τη χρήση των υπηρεσιών μας επιτρέπετε να χρησιμοποιούμε cookies.