Τίτλος Έργου: Βιοτεχνολογική επεξεργασία βιοαποβλήτων για την παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθεμένης αξίας
Διάρκεια έργου: 2010-2013
Προϋπολογισμός: € 15.000
Χρηματοδότηση: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας

Σύντομη περιγραφή του έργου

Διακρατικό Ελληνο-Τουρκικό πρόγραμμα που αποσκοπεί στην ανάπτυξη βιοτεχνολογικών μεθόδων αξιοποίησης των βιοαποβλήτων που παράγονται ως αποτέλεσμα της γεωργο-βιομηχανικής δραστηριότητας στις δυο χώρες. Στόχος του έργου είναι αφενός μεν η μείωση της περιβαλλοντικής ρύπανσης που προκαλούν τα προαναφερόμενα απόβλητα, αφετέρου δε η παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας, όπως μικροβιακά λιπίδια, αιθανόλη, κ.α., που θα καταστήσουν οικονομικά βιώσιμη τη βιοδιεργασία.
Στα πλαίσια του έργου θα εξεταστεί η δυνατότητα παραγωγής μικροβιακών μεταβολιτών, χρησιμοποιώντας ως υπόστρωμα γεωργο-βιομηχανικά υπο- ή παρα-προϊόντα και ανανεώσιμες πρώτες ύλες. Τα βιοαπόβλητα που θα εξεταστούν θα είναι αντιπροσωπευτικά της γεωργο-βιομηχανικής δραστηριότητας τόσο της Ελλάδας όσο και της Τουρκίας (πχ υγρά απόβλητα ελαιουργείων (OMWs), παραπροϊόντα της βιομηχανίας τομάτας, ζάχαρης, μήλου, οινοποιείων κλπ).