Τίτλος Έργου: Νέες βιοδιεργασίες παραγωγής μικροβιακών λιπιδίων χρησιμοποιώντας ακάθαρτη γλυκερόλη και κυτταρινούχα σάκχαρα 
Διάρκεια έργου: 2013-2015
Προϋπολογισμός: € 150.000
Χρηματοδότηση: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας και Ευρωπαϊκή ένωση

 

Σύντομη περιγραφή του έργου

Σημαντικές πηγές οργανικού άνθρακα που παράγονται με αυξανόμενο ρυθμό παγκοσμίως είναι η ακάθαρτη γλυκερόλη (το κύριο παραπροϊόν διεργασίας της παραγωγής βιοντήζελ) και τα κυτταρινούχα σάκχαρα (ΚΣ). Σκοπός του έργου είναι η ανάδειξη των δυνατοτήτων αξιοποίησης μιγμάτων των ανωτέρω υλικών προς παραγωγή μικροβιακών λιπιδίων (ΜΛ). Ενίοτε, η χρήση μιγμάτων των ανωτέρω υλικών δύναται να έχει καλύτερα αποτελέσματα σε σχέση με τη χρήση των ανωτέρω υποστρωμάτων ως μόνων πηγών άνθρακος. Τα μίγματα αυτά θα χρησιμοποιηθούν ως υλικά εκκινήσεως από ζύμες και μύκητες προκειμένου να παραχθούν ΜΛ τα οποία θα είτε θα αποτελέσουν προάγγελο σύνθεσης 2ης γενιάς βιοντήζελ, είτε θα περιέχουν σπάνια και περιζήτητα πολυακόρεστα λιπαρά οξέα φαρμακευτικού και διατροφικού ενδιαφέροντος. Στο παρόν πρόγραμμα θα υπάρξει εστίαση στη μετατροπή των μιγμάτων γλυκερόλης ΚΣ σε ΜΛ που περαιτέρω θα μετατραπούν σε βιοντήζελ από επιλεγμένους ελαιογόνους μικροοργανισμούς μέσω διεπιστημονικής προσέγγισης, η οποία θα ξεκινά από μελέτες κατανόησης του βασικού κυτταρικού μεταβολισμού και αριστοποίησης της παραγωγής ΜΛ σε εργαστηριακή κλίμακα, καταλήγοντας σε κλιμάκωση μεγέθους της παραγωγής σε πιλοτικής κλίμακας βιοαντιδραστήρα 1000 L. Η τεχνογνωσία που θα αποκτηθεί θα επεκτείνει τη δυνατότητα χρήσεως μιγμάτων γλυκερόλης και ΚΣ προς παραγωγή ενδεχομένως πολύ υψηλής αξίας ΜΛ. Μέσω του προγράμματος αυτού συνεπώς, υψηλής προστιθέμενης αξίας προϊόντα και βιοκαύσιμα θα παραχθούν μέσω αξιοποίησης της ανανεώσιμης βιομάζας, στα πλαίσια της Βιο-οικονομίας και της Ενέργειας. Το έργο θα συνεισφέρει σημαντικά στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας συνδυάζοντας την επιστημονική αρτιότητα και αριστεία των συμμετεχόντων φορέων, στην ισχυροποίηση των δεσμών μεταξύ έρευνας και βιομηχανίας μέσω της συμμετοχής του βιομηχανικού εταίρου στην πρόταση, καθώς και, τέλος, στην προετοιμασία των εταίρων για το πρόγραμμα πλαίσιο EU Horizon 2020.