Τίτλος Έργου: Μικροβιακές μετατροπές υπολειμμάτων της γεωργο-βιομηχανίας σε βιοκαύσιμα και άλλα προϊόντα βιοτεχνολογικού ενδιαφέροντος 
Διάρκεια έργου: 2012-2014
Προϋπολογισμός: € 15.000
Χρηματοδότηση: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας

Σύντομη περιγραφή του έργου

Διακρατικό Ελλάδα - Ουγγαρία πρόγραμμα που αποσκοπεί στην ανάπτυξη βιοτεχνολογικών μεθόδων αξιοποίησης των βιοαποβλήτων που παράγονται ως αποτέλεσμα της γεωργο-βιομηχανικής δραστηριότητας στις δυο χώρες. Στόχος του έργου είναι αφενός μεν η ανάπτυξη βιοτεχνολογικών διεργασιών για την παραγωγή νέων βιοκαυσίμων και άλλων μικροβιακών μεταβολικών προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας από γεωργο-βιομηχανικά υπολείμματα (βιομηχανική γλυκερόλη, OMWs, κ.α.) αφετέρου δε η μείωση της τοξικότητας των υγρών αποβλήτων έτσι ώστε αυτά να είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν στη βιολογική παραγωγή τροφίμων (π.χ. για πότισμα-υδρολίπανση των καλλιεργειών, για τη διαβροχή compost κλπ). Η γεωργο-βιομηχανική δραστηριότητα είναι έντονη και στις δυο χώρες, με σημαντική συμβολή στις εθνικές οικονομίες και στις εξαγωγικές δραστηριότητες. Η αναπτυξιακή πολιτική των γεωργο-βιομηχανιών στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας σε διεθνές επίπεδο. Η αύξηση της ανταγωνιστικότητας σε συνδυασμό με τη διεύρυνση της αγοράς, που είναι δυνατόν να προκύψει με την εφαρμογή νέων τεχνολογιών μπορεί να αυξήσει σημαντικά των όγκο των εξαγωγών και να τονώσει την οικονομία των δυο χωρών. Στα πλαίσια του έργου θα εξεταστεί η δυνατότητα παραγωγής βιοκαυσίμων και μικροβιακών μεταβολιτών, χρησιμοποιώντας ως υπόστρωμα γεωργο-βιομηχανικά υπο- ή παρα-προϊόντα αντιπροσωπευτικά της γεωργο-βιομηχανικής δραστηριότητας τόσο της Ελλάδας όσο και της Ουγγαρίας, όπως υγρά απόβλητα ελαιουργείων (OMWs) και γλυκερόλη.