Τίτλος Έργου: Συσσώρευση ενεργειακών αποθεμάτων (λιπιδίων) σε κύτταρα ζυμών
Διάρκεια έργου: 2009-2010
Προϋπολογισμός: € 5.000
Χρηματοδότηση: Revoil SA

Σύντομη περιγραφή του έργου

Πρόκειται για υποτροφία προς τον μεταπτυχιακό φοιτητή Ανδρέα Γιαννόπουλο, η εργασία του οποίου εμπίπτει στο πεδίο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.
Τα λιπίδια αποτελούν σημαντικό απόθεμα ενέργειας για τα κύτταρα των ελαιογόνων μικροοργανισμών. Τα διάφορα οργανικά υποστρώματα αφομοιώνονται από αυτούς και μεταβολίζονται για την παραγωγή λιπιδικών αποθεμάτων. Ως πηγή άνθρακα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ποικίλα παραπροϊόντα της βιομηχανίας, η μετατροπή των οποίων σε προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας είναι μείζονος οικονομικής σημασίας. Τα λιπίδια που συσσωρεύονται είναι κυρίως τριγλυκερίδια, ουσίες που αποτελούνται από ένα μόριο γλυκερόλης και τρία μόρια λιπαρών οξέων και μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως έχουν ή ύστερα από κατάλληλη επεξεργασία, σε διάφορους τομείς της βιομηχανίας και ως βιολογικό πετρέλαιο. Εξάλλου, μερικοί μικροοργανισμοί είναι ικανοί να παράγουν εξω-κυτταρικά λιπίδια με επιφανειοδραστικές ιδιότητες που βρίσκουν πολλές εφαρμογές στην τεχνολογία εξόρυξης του πετρελαίου, και σε άλλους τομείς της βιομηχανίας.

Η ζύμη Crytpococcus curvatus συσσωρεύει λιπίδια και παράγει βιο-επιφανειοδραστικούς παράγοντες, καλλιεργούμενη σε γλυκερόλη. Επάνω: Ανάλυση των λιπαρών οξέων των λιπιδίων σε αέριο χρωματογράφο, Κάτω: Βιο-επιφανειοδραστικός παράγοντας

Στόχοι της έρευνας

(α) Μελέτη της συσσώρευσης ελαίων σε κύτταρα ζυμών, για την παραγωγή βιολογικού πετρελαίου.

(β) Παραγωγή επιφανειοδραστικών παραγόντων από κύτταρα ζυμών