Τίτλος Έργου: Αξιοποίηση των θαλάσσιων φυκών ως συστατικών των ιχθυοτροφών για βελτίωση της παραγωγής και της ποιότητας των προϊόντων υδατοκαλλιέργειας
Διάρκεια έργου: 06/2016-10/2020
Προϋπολογισμός: € 25.100
Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης με Διαχειριστική τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ)

Σύντομη περιγραφή του έργου

Η ταυτόχρονη αύξηση του ανθρώπινου πληθυσμού και του επιπέδου διαβίωσης θα δημιουργήσει μεγάλη ζήτηση για ζωικές πρωτεΐνες που προέρχονται από ψάρια στο μέλλον. Η σπανιότητα των πόρων (τροφής, νερού και ενέργειας), οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις και οι αλλαγές στο κλίμα και τις συνθήκες ανάπτυξης πρέπει να εξεταστεί σοβαρά στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας. Έτσι, θα απαιτηθούν νέες εναλλακτικές και αειφορικές πηγές πρωτεϊνών και λιπιδίων και βελτιωμένες τεχνολογίες για την αύξηση της βιο-διαθεσιμότητας των υφιστάμενων πηγών για να εξασφαλιστεί ο επαρκής εφοδιασμός των ιχθυοτροφών.

Παρά το γεγονός ότι τα απόβλητα από χερσαίες εγκαταστάσεις υδατοκαλλιέργειας μπορεί να είναι ένα εξαιρετικό μέσο για ανάπτυξη μίκρο- και μάκρο- φυκών, συνήθως δεν επαναχρησιμοποιούνται, εφόσον περιέχουν υπολείμματα από οργανικές ενώσεις, μέταλλα και άλλους μικρο-ρυπαντές. Το MARINALGAE4Αqua είναι ένα καινοτόμο ερευνητικό πρόγραμμα που στοχεύει να αναπτύξει στρατηγικές για την αύξηση της αποδοτικότητας σημαντικών ευρωπαϊκών εκτρεφόμενων ειδών ψαριών και τη μείωση των περιβαλλοντικών τους επιπτώσεων με χρήση βιομάζας μικρο- και μακρο- φυκών ως συστατικά των ιχθυοτροφών μέσω:

I. Καλλιέργειας θαλάσσιων φυκών, υπό βελτιστοποιημένες τεχνολογικές διαδικασίες για την αφαίρεση οργανικών ενώσεων και ανόργανων συστατικών από υγρά απόβλητα ιχθυοτροφείων, ώστε να παράγονται προϊόντα υψηλής αξίας για ιχθυοτροφές ανακυκλώνοντας θρεπτικές ουσίες βελτιώνοντας έτσι την ποιότητα των αποβλήτων υδάτων και μειώνοντας τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

II. Εντοπισμού νέων πρόσθετων υλών στις ζωοτροφές για να βελτιώσουν την ικανότητα πέψης στα ψάρια και το μεταβολισμό των θρεπτικών συστατικών κατά τη χρήση του επιλεγμένων φυκών.

III. Βελτίωσης της ανάπτυξης των ψαριών και της ποιότητας του τελικού προϊόντος, μειώνοντας το χρόνο εκτροφής και προσφέροντας στους καταναλωτές ένα ασφαλές και υγιεινό τρόφιμο που θα έχει ευρύτερη αποδοχή.

Το Πρόγραμμα MARINALGAE4aqua έχει ως στόχο την αντιμετώπιση των προκλήσεων της βιωσιμότητας της βιομηχανίας ιχθυοτροφών αφενός με την ανάπτυξη οικονομικά αποδοτικών σιτηρεσίων και αφετέρου με την αποτελεσματική χρήση εναλλακτικών πρώτων υλών (αντί των ιχθυάλευρων) με την παροχή: α) αποτελεσματικών νέων διαδικασιών για την αξιοποίηση επιλεγμένων θαλάσσιων φυκών που θα μπορούσαν να μειώσουν τις εισαγωγές πρωτεϊνών και λιπιδίων από πηγές εκτός ΕΕ και την ελαχιστοποίηση της υπερβολικής εκμετάλλευσης των άγριων ιχθυαποθεμάτων, απώλεια της βιοποικιλότητας και περιβαλλοντικής επιβάρυνσης και β) υψηλή οργανοληπτική ποιότητα και καταναλωτική αποδοχή των αλιευτικών προϊόντων για την κάλυψη της επισιτιστικής ασφάλειας και των διατροφικών αναγκών για ένα υγιεινό τρόπο ζωής.